Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Fundację Programów Społecznych „Aria” (w skrócie „Fundacja”)  sesji psychoterapeutycznych w trakcie spotkań w gabinecie oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

Dane Fundacji: Adres elektroniczny: e-mail: kontakt@fundacja-aria.pl, adres www: www.fundacja-aria.pl. Nazwa firmy: Fundacja Programów Społecznych „ARIA”, siedziba firmy: ul. Wojska Polskiego 56/2, 70-471 Szczecin, NIP: 8513174749, tel.: +48 888 025 888

§ 1  Usługi i jakość świadczenia usług

 1. Fundacja Programów Społecznych „Aria” świadczy usługi w zakresie psychoterapii w trakcie tradycyjnych spotkań w Szczecinie w gabinecie przy ul. Wojska Polskiego 56/2 oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 2. Fundacja Programów Społecznych „Aria” świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
 3. Terapeuci Fundacji Programów Społecznych „Aria” w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług ukończyli kursy psychoterapii, studia kierunkowe psychologiczne lub inne związane z psychoterapią indywidualną i grupową. 

§ 2  Poufność sesji

 1. Treść sesji jest poufna i nie będzie ujawniana osobom trzecim ani przez terapeutów Fundacji Programów Społecznych „Aria”, ani przez pacjenta z zastrzeżeniem & 2 pkt. 4 i 5.
 2. Terapeuci Fundacji Programów Społecznych „Aria” przestrzegają tajemnicy zawodowej psychoterapeuty.
 3. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych za obopólną zgodą pacjenta i terapeuty Fundacji, w szczególności kiedy nagranie stanowi materiał pomocniczy w superwizji psychoterapii.
 4. Terapeuci Fundacji Programów Społecznych „Aria” w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddają swoją pracę superwizji. W trakcie superwizji pracownicy omawiają kwestie związane z terapią pacjenta w taki sposób, aby uniemożliwić superwizorowi jego identyfikację. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychoterapeuty.
 5. W przypadku, kiedy w ocenie terapeuty Fundacji zdrowie lub życie pacjenta albo zdrowie lub życie osoby z jego otoczenia jest zagrożone, terapeuta ma prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez pacjenta osoby. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia terapeuta Fundacji, po przekazaniu takiej informacji klientowi, ma prawo powiadomić o tym stosowne służby np.: wezwać pomoc medyczną.
 6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w psychoterapii tylko za zgodą opiekuna prawnego.
 7. Terapeuta Fundacji, mając na względzie dobro pacjenta, ma prawo przerwać połączenie, jeśli pacjent połączy się w celu innym niż sesja terapeutyczna albo pacjent nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zaburzenia świadomości, np.: po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

§ 3  Zasady bezpieczeństwa w internecie i w ramach systemów teleinformatycznych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w internecie terapeuta Fundacji i pacjent zobowiązują się przestrzegać poniższych zasad:

 1. Pacjent i terapeuta Fundacji korzystają z komputerów, na których jest zainstalowany aktualny i legalny system operacyjny oraz włączona „zapora ogniowa” firewall oraz najnowsza wersja oprogramowania przy korzystaniu z systemów teleinformatycznych.
 2. Zarówno pacjent, jak i terapeuta Fundacji są zobowiązani do korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej (m.in.: Skype, Zoom, konto pocztowe, konto google, Whats up) w sposób bezpieczny; w szczególności zobowiązują się: korzystać z zabezpieczonego hasłem połączenia internetowego, ustawić hasło do komputera oraz do tych profili, nie udostępniać tych haseł osobom trzecim. Najlepiej, jeśli pacjent założy specjalnie dedykowane konto do rozmów z terapeutą, aby zminimalizować ryzyko pomyłkowego wysłania wiadomości do innej osoby.
 3. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się terapeuta Fundacji i pacjent, nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez pacjenta i terapeuta Fundacji.
 4. Każda ze stron jest odpowiedzialna za dane, które znajdują się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub innych portalach, na których umieszczane są materiały po sesji – w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz notatek przesyłanych e-mailem.
 5. Standardowo rozmowy Video nie są w żaden sposób rejestrowane ani przez pacjenta ani przez terapeutę Fundacji, nie są też automatycznie zapisywane na dysku komputera. Jeśli jednak za porozumieniem terapeuty Fundacji i pacjenta sesja zostanie nagrana, to każdy z posiadaczy nagrania jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy 100% – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat w ramach systemów teleinformatycznych, nagrań z sesji itd. Jeśli pacjent zdecyduje się sprzedać lub przekazać innej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.
 7. Terapeuta Fundacji nie będzie odsprzedawać ani przekazywać osobom trzecim komputera, z którego korzystała na potrzeby prowadzenia sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba dysk zostanie zniszczony w sposób trwały.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów oraz zapewnienia poufności, terapeuta Fundacji nie przechowuje na dysku komputera żadnych rejestrów pacjentów umożliwiających przypisanie imienia i nazwiska do nicku w ramach systemów teleinformatycznych. Wszelka dokumentacja z przebiegu sesji jest zanonimizowana, tak aby uniemożliwić osobom postronnym identyfikację klienta.
 9. Terapeuta Fundacji nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego czy innych platform cyfrowych wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów jest zapewniana przez dostawców tych usług. Pacjent podejmując kontakt z terapeutą Fundacji zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka w szczególności do zasad określanych przez ten regulamin.

§4  Rezerwacja sesji i płatności

 1. Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na stronie internetowej fundacja-aria.pl, wysyłając e-mail na adres kontakt@fundacja-aria.pl albo dzwoniąc/wysyłając sms na numer +48 888 025 888.
 2. Pacjent łączy się z terapeutą na własny koszt, w szczególności dotyczy to rozmów telefonicznych, których koszt będzie zgodny z cennikiem operatora klienta.
 3. Za pierwszą sesję opłatę należy wnieść za pośrednictwem systemu PayU na stronie internetowej www.fundacja-aria.pl podczas dokonywania wyboru terminu spotkania. Za kolejne sesje – możliwa jest płatność gotówką w gabinecie.
 4. Realizując płatność przelewem pacjent w tytule przelewu podaje imię i nazwisko, datę i godzinę sesji.

Dane do przelewu:

Fundacja Programów Społecznych „Aria”

Bank: BNP Paribas

Rachunek: 28203000451110000004072340

Tytułem: Imię i nazwisko, data i godzina spotkania

§ 5  Zmiana i odwoływanie sesji, zakończenie współpracy

 1. W umówionym terminie pacjent przychodzi na spotkanie lub łączy się z terapeutą Fundacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 2. Jeśli połączenie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe do zrealizowania terapeutą Fundacji i pacjent zrealizują połączenie z wykorzystaniem aktualnie dostępnego systemu teleinformatycznego.
 3. Pacjent ma prawo odwołać sesję do 2 dni przed uzgodnionym terminem. Sesja odwołana w czasie krótszym lub niezgłoszenie się na sesję jest równoznaczne z pokryciem przez pacjenta kosztu sesji.
 4.  Cztery odwołane sesje pod rząd oznaczają brak możliwości kontynuacji współpracy.
 5. Prawo zakończenia współpracy przysługuje każdej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 6  Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne do przeprowadzenia rozmowy w ramach systemów teleinformatycznych są dookreślane przez każdego z operatorów.

§ 7  Dane i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest  Fundacja Programów Społecznych „Aria”, NIP:851-317-47-49 , mieszcząca się przy al. Wojska Polskiego 56/2, 70-477 w Szczecinie.
 2. Dane są przekazywane przez pacjenta dobrowolnie i będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji psychoterapeutycznych.
 3. W procesie rejestracji pacjent jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz, w zależności od wybranego przez pacjenta kanału komunikacji, adresu/numeru w ramach systemu teleinformatycznego. Terapeuta Fundacji nie wymaga podawania dodatkowych danych.
 4. Terapeuta Fundacji chroni przekazane jej dane oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 5. Terapeuta Fundacji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych pacjentów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez pacjenta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osoby z jego otoczenia.
 6. Strona internetowa fundacja-aria.pl stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze strony zapisywane są przez serwer Fundacji na dysku twardym urządzenia końcowego klienta.
 7. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych klientów.
 8. Każdy pacjent może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Fundacja wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.
 9. Podejmując kontakt z terapeutą Fundacji, pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez terapeutę Fundacji dla celów prowadzenia psychoterapii w szczególności do umawiania wizyt, kontaktu przez systemy teleinformatyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§ 8  Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania
 2. Pacjent korzysta z psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: www.fundacja-aria.pl. Zmiana regulaminu będzie skuteczna w stosunku do usług, których świadczenie rozpoczęło się po wprowadzeniu zmiany, a w odniesieniu do usług, których świadczenie rozpoczęło się wcześniej – po zaakceptowaniu treści wprowadzonej zmiany przez Pacjenta. Brak akceptacji treści wprowadzonej zmiany przez Pacjenta uprawnia do zakończenia psychoterapii.
 4. W przypadku powstania sporu pacjent i terapeuta Fundacji będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2022