MISJA

Gdybyśmy misję fundacji mieli ująć w trzech słowach byłaby to poprawa jakości życia.

Pragniemy by usługi społeczne były bardziej dostępne, dlatego będziemy ciągle się rozwijać by na bieżąco wypełniać „luki” w pomocy niesionej przez inne instytucje m.in. poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistów czy świadcząc pomoc w sposób bardziej nowoczesny i przystępny.

Jesteśmy instytucją budzącą zaufanie publiczne, dlatego chcemy swoją pomocą służyć na najwyższym poziomie i wyróżniać się otwartością, zdrowym rozsądkiem, uczciwością, szacunkiem, odpowiedzialnością oraz profesjonalizmem i innowacyjnym podejściem.

Fundacja oparta jest na międzynarodowych standardach szanujących prawa człowieka. Chcemy by nasze działania były zawsze jawne i opisywane w prosty sposób by trafić do największej grupy ludzi i pomóc najbardziej potrzebującym odbiorcom.

Na każdym kroku swojej działalności pragniemy uwzględniać potrzeby interesariuszy, pracowników, wolontariuszy, otoczenia społecznego, środowiska naturalnego oraz pracować w sposób odpowiedzialny społecznie.

 

 

CELE

 1. Pomoc umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

 2. Działalność związana z propagowaniem i polepszaniem jakości życia.

 3. Działalność związana z propagowaniem, wdrażaniem oraz doradztwem w zakresie zdrowego trybu życia.

 4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 5. Działalność związana z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc osobom uzależnionym.

 6. Świadczenie pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, z problemami adaptacyjnymi w środowisku lub w szkole.

 7. Propagowanie i upowszechnianie różnych form wsparcia dla osób mających konflikt z prawem.

 8. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, a także systemu pieczy zastępczej oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

 9. Świadczenie pomocy prawnej, pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej, pomoc w mediacji rodzinnej i społecznej.

 10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 12. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 13. Działalność na rzecz seniorów, osób w wieku emerytalnym.

 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 15. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 16. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej łącznie z angażowaniem obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, pielęgnowaniem Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 17. Działalność związana z przeciwdziałaniem społecznej dyskryminacji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 18. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

 19. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

 20. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 21. Działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu.

 22. Organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia, na rzecz podopiecznych Fundacji, jej sympatyków i innych osób zainteresowanych zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy.

 23. Upowszechnianie świadomości ekologicznej.

 24. Rozwijanie zdolności i talentów wśród dzieci i młodzieży.